historia.se

Priser och inflation

Denna sida innehåller historiska data över priser och den allmänna inflationen. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Priser i Östergötland 1592-1735 av Göran Hansson (excel-format)

Prisförändringar i Sverige 1800-2000

 

Prisomräknare från medeltid till nutid:

Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas. Decimaltecken måste skrivas i punktform. Glöm inte att fylla i alla fält.

Hur mycket motsvarar år i års penningvärde? Få svar genom att


Jämförelsen görs med fyra metoder: 1) hur mycket varor och tjänster som kunde köpas mätt med konsumentprisindex, 2) hur mycket arbetad tid som kunde köpas av manlig industriarbetare/hantlangare mätt med ett löneindex, 3) hur mycket silver som kunde köpas och 4) hur mycket guld som kunde köpas. En analys kan göras för hela perioden 1290-2008. Valutan måste dock ha existerat det aktuella året. Data för perioden 2007-2008 bygger delvis på en prognos. Siffrorna baseras på Riksbankens databas Historisk monetär statistik för Sverige (länk: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26803). Se bland annat sektionerna Konsumentprisindex för Sverige 1290-2006 (av Rodney Edvinsson och Johan Söderberg), Löner (av Svante Larsson och Johan Söderberg), samt Valutakurser (av Jan Bohlin, Rodney Edvinsson, Bo Franzén, Håkan Lobell och Johan Söderberg). För olika myntslag, se även Lagerqvist, L., och Nathorst-Böös, E. (1968), Mynt, Bokförlaget PAN/Nordstedts, Stockholm.

 

Externa länkar (data för Sverige):

Priser i Stockholm 1539-1620 (excelfil av Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet)

Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008 (Riksbanken) - Konsumentprisindex 1290-2006.

 

Externa länkar (internationella data:

Global Price and Income History Group
Presenterar historiska serier priser och inkomster för perioden före 1950. Tex går att finna priser i Wroclaw 1507-1618, Köpenhamn 1712-1800, Chile 1631-1830, Sydney 1850-1983 och Sverige 1732-1874.

International Institute of Social History (Prices and Wages)
Presentera historiska data över priser och löner för en rad länder, tex varupriser i Babylonien 385 f. Kr. - 61 f. Kr., vetepriser i Tuscany, Italien, 1260-1860, priser och löner i Istanbul 1469-1914, och priser och löner i Stockholm 1539-1620.

MEMBD - Medieval and Early Modern Databank
Har startats av Rutger University och har ambitionen att täcka in perioden 800-1815. Innehåller främst över priser och växelkurser.

OECD

Penn World Tables
Innehåller data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringskvot, konsumtionskvot och sparande för 168 länder för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Richard Unger (University of British Columbia) - Medieval and Early Economic History
Innehåller data över spannmålspriser (klicka här) på närmare 50 platser i Europa under perioden 1260-1914 (dock inte för Sverige) samt ölpriser (klicka här) från 1300-talet till 1800-talet.

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Hansson, G., 2006: Såld spannmål av kyrkotionden: priser i Östergötland under Sveriges stormaktstid. Umeå universitet; Umeå. Länk: http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_umu_diva-796-1__fulltext.pdf och http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_umu_diva-796-6__fulltext.pdf.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jörberg, L., 1972: A History of Prices in Sweden 1732-1914. GWK Gleerup; Lund.

Krantz, O, 1986: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1987a: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 7, Offentlig verksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1987b: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 6, Husligt arbete 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1991: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 5, Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Ljungberg, J., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 9, Deflatorer för industriproduktionen 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Ljungberg, J., 1990: Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969: En prishistorisk studie. Studentlitteratur; Lund.

Ljungberg, J., 2004: “Deflatorn, de tärande och de närande med särskild hänsyn till europeisk tillväxt efter 1950” in Strukturernas dynamik: Kontinuitet och förändring i ekonomisk historia – Festskrift till Olle Krantz (red. Andersson-Skog, L., och Lindmark, M.). Umeå university, Umeå.

Pettersson, L, 1987: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 3. Byggnads- och anläggningsverksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Schön, L., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 2, Industri och Hantverk 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Schön, L., 1995: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 1, Jordbruk med binäringar 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

 

Huvudsida