historia.se

Nationalräkenskaper

Denna sida innehåller data över historiska nationalräkenskaper. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Årlig BNP-tillväxt i Sverige 1800-2000

Historiska nationalräkenskaper för Sverige 1800-2000
Innehåller data över BNP, förädlingsvärde, investeringar, konsumtion, utrikeshandel, kapitalstockar och kapitalförslitning för perioden 1800-2000; sysselsättning, löner, företagares arbetsinkomst och bruttoöverskott för period 1850-2000; samt arbetade timmar för perioden 1950-2000. Förklaringarna i filen är skrivna på engelska.

Årlig volymtillväxt för den aggregerade produktionen i Sverige 1800-2000

BNP och olika aggregerade variabler till löpande pris i Sverige 1800-2000

BNP per capita i Sverige 1800-2000

Löpande bruttoförädlingsvärde för åtta branscher i Sverige 1800-2000

Bruttoförädlingsvärdets volymtillväxt för åtta branscher i Sverige 1800-2000

Löpande värdet av konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800 -2000

Volymtillväxt för konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800-2000

Prisindex för Sverige 1800-2000

Avskrivningar av fasta tillgångar för sju branscher i Sverige 1800-2000

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Bengtsson, H., 2003: Ålder och ekonomisk omvandling: Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv, 1890-1995. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Bergman, M., 2003: “Hemarbetet och BNP” in Ekonomisk Debatt, Vol. 31, Nr. 3. sid. 60-67.

Bohlin, J., 2003: “Swedish historical national accounts: The fifth generation” i European Review of Economic History, volym 7, Nr 1 (april), sid. 73-97.

Christensen, J., Hjerppe, R., Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1995: “Nordic Historical National Accounts since the 1880s” i Scandinavian Economic History Review, Vol. XLIII, Nr. 1, sid. 30-52.

Edvinsson, R., 2003: Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning, Ratio Working Papers No 26. Länk: http://swopec.hhs.se/ratioi/abs/ratioi0026.htm (040101).

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Enmark, J., and Svensson, H., 2001: “Tillbakaskrivning av de svenska nationalräkenskaperna enligt SNA 93 till 1950 – nuläge och fortsatt arbete” i Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts- artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000 (red. Lindmark, M., och Vikström, P.). Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Grytten, H. O., 2001: “Deflateringsprinsipper for nordiske historiske nasjonal-regnskaper” i Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts- artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000 (red. Lindmark, M., och Vikström, P.). Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Kauppila, J., and Kavonius, I., 2001: “The Service Sector in the Historical National Accounts. A Comparison between Finland and Sweden” i Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts - artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000 (red. Lindmark, M., och Vikström, P.). Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O, 1986: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1987a: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 7, Offentlig verksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1987b: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 6, Husligt arbete 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1991: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 5, Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., 1994: “Service production in historical national accounts” i Review of Income and Wealth, Serie 40, Nr. 1 (mars), sid. 19-41.

Krantz, O., 2001: Swedish Historical National Accounts 1800-1998: Aggregated output series, preliminary version. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Larsen, S., 2001: “Historiske serier tilpasset det moderne nationalregnskabssystem” in Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts - artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000 (red. Lindmark, M., och Vikström, P.). Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Lindahl, O., 1956: The gross domestic product of Sweden 1861-1951, Meddelande från Konjunkturinstitutet, Serie B:20. Konjunkturinstitutet; Stockholm.

Lindmark, M., 1998: Towards Environmental Historical Accounts for Sweden: Methodological Considerations and Estimates for the 19th and 20th Centuries. Umeå University; Umeå.

Lindmark, M., and Vikström, P. (ed.), 2001: Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts- artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Ljungberg, J., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 9, Deflatorer för industriproduktionen 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Nyberg, A., 1995: Hemarbetets volym och värde. Linköping University; Linköping.

Nyberg, A., 1997: ”Makt, kön och BNP” i Familj, makt och jämställdhet – Rapport till utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, SOU 1997:138 (red. Ahrne, G., och Persson, I.). Arbetsmarknadsdepartementet; Stockolm.

Ohlsson, I., 1961 [första gången publicerad 1953]: On National Accounting. Andra upplagan. Konjunkturinstitutet; Stockholm.

Pettersson, L, 1987: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 3. Byggnads- och anläggningsverksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Schön, L., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 2, Industri och Hantverk 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Schön, L., 1995: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 1, Jordbruk med binäringar 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

SOU 2002:118, Bilaga 3: Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna.

Tengblad, Å, 1981: “Hushållsarbete och BNP-beräkningar” i  Statistisk tidskrift, volym 19, Nr. 3, sid. 179-184.

Vikström, P., 2002: The Big Picture: A historical national accounts approach to growth, structural change and income distribution in Sweden 1870-1990. Umeå university; Umeå.

Vikström, P., 2004: “Historiska nationalräkenskaper och ekonomisk historia: Vad händer sen?” i Strukturernas dynamik: Kontinuitet och förändring i ekonomisk historia – Festskrift till Olle Krantz (red. Andersson-Skog, L., och Lindmark, M.). Umeå university, Umeå.

 

Huvudsida

eXTReMe Tracker