historia.se

Nationalförmögenhet och kapitalstockar

Denna sida innehåller historiska data över nationalförmögenhet och producerade tillgångar (kapitalstockar). De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Nettovärdet av olika typer av producerade tillgångar (kapitalstockar) i Sverige 1800-2000

Volymtillväxten för nettovärdet av olika producerade tillgångar (kapitalstockar)  Sverige 1800-2000

Bruttovärdet av olika typer av producerade tillgångar (kapitalstockar) i Sverige 1800-2000

Volymtillväxten för nettobruttovärdet av olika producerade tillgångar (kapitalstockar) i Sverige 1800-2000

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2003: A Tendency for the Rate of Profit to Fall? Theoretical Considerations and Empirical Evidence for Sweden 1800-2000. Papper presenterat på ekonomisk-historiska mötet i Lund 17-19 oktober, 2003. Länk: http://www.ekh.lu.se/sekh/papers/RodneyEdvinsson.pdf (041007).

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Fahlbeck, P., 1890: Sveriges nationalförmögenhet: Dess storlek och tillväxt. P A Nordstedt & Söners Förlag; Stockholm.

Flodström, I., 1912: Sverges nationalförmögenhet omkring år 1908 och dess utveckling sedan midten av 1880-talet, Finansstatistiska utredningar V. Kungliga Finansdepartementet; Stockholm.

Holmquist, S., 2003: Kapitalbildning i svensk industri 1870-1930. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Järv, J., 1961: “Uppskattningen av den egentliga industrins realkapitalvolym 1946-1957: Brandförsäkringsvärden som mått på realkapitalets volymutveckling” in Produktivitet och räntabilitet: Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv (Lundberg, E.). SNS; Stockholm.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Lundberg, E., 1961: Produktivitet och räntabilitet: Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv. SNS; Stockholm.

Martinius, S., 1970: Agrar kapitalbildning och finansiering 1833-1892. Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet; Gothenburg.

SOU 1992:19, Bilaga 11: Nationalförmögenheten.

Åberg, Y., 1969: Produktion och produktivitet i Sverige 1861-1965. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

 

Huvudsida