historia.se

Jordbruk

Denna sida innehåller jordbruksrelaterade historiska data. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Bruttoproduktion, bruttoförädlingsvärde och insatsförbrukning för jordbruk, skogsbruk och fiske till löpande priser 1800-2000 (excelfil)

 

Externa länkar:

Historisk statistik för Sverige. Del 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955
En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över temperatur, nederbörd, åkerareal, brukningsenheter, åkerjordens användning, utsäde, skörd, djurstockens sammansättning, animalisk produktion, skogsavverkning och fiske. Har scannats in av Göteborgs universitet.

Om mått- och viktsystemets utveckling i Sverige sedan 1500-talet (av Mats Morell)
Den kanske mest auktoritativa beskrivningen av mått- och viktsystemets utveckling i Sverige sedan 1500-talet, skriven av Mats Morell, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Skriften visar på ett tydligt sätt att det fortfarande råder oklarheter hur man ska omvandla de gamla måtten (till exempel spannmålstunnan) till nuvarande mått. Olika landsdelar tillämpade olika mått som hade samma namn.

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Jörberg, L., 1972: A History of Prices in Sweden 1732-1914. GWK Gleerup; Lund.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930, part one and two. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Ljungberg, J., 1990: Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969: En prishistorisk studie. Studentlitteratur; Lund.

Martinius, S., 1970: Agrar kapitalbildning och finansiering 1833-1892. Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet; Gothenburg.

Myrdal, J., and Söderberg, J., 1991: Kontinuitetens dynamik: Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Myrdal, J., 1999: Jordbruket under feodalismen 1000-1700 (Det svenska jordbrukets historia, del 2). Natur och kultur/LTs Förlag; Stockholm.

Nyberg, A., 1989: Tekniken – kvinnornas befriare?: Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet – 1980-talet. Linköpings universitet; Linköping.

Schön, L., 1995: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 1, Jordbruk med binäringar 1800-1980. Economic-history association; Lund.

Huvudsida