historia.se

Industri

Denna sida innehåller historiska data över industri utom byggnadsverksamhet. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Tillverkningsindustrins andel av sysselsättningen i Sverige 1850-2000 (html-fil)

Vinstkvoten i svensk tillverkningsindustri 1850-2000 (html-fil)

Bruttoproduktion, bruttoförädlingsvärde och insatsförbrukning för 9 industribranscher till löpande priser 1800-2000 (excelfil)

 

Externa länkar:

LIBRIS - Kungliga biblioteket
Kungliga bibliotekets resurs för att kunna söka på svensk och internationell litteratur.
För att få fram det som givits ut om svensk ekonomisk historia klicka här (ämneskod Kv-c) eller här (ämneskod Qad-c:k). Klicka sedan på "visa titlar i ämnet" för att få fram titlar.
För titlar om svensk bergsbruksindustri (ämneskod Pd.05-c) klicka här.
För titlar om svensk pappersindustri (ämneskod Pi.05-c) klicka här.
För titlar om svensk textil- och beklädnadsindustri (ämneskod Pj.05-c) klicka här.
För titlar om svensk kemisk industri (ämneskod Pm.05-c) klicka här.
För titlar om svensk teknikhistoria (ämneskod P:kc) klicka här.

Tips på litteratur och källor:

Bohlin, J., 1989: Svensk varvsindustri 1920-1975: Lönsamhet, finansiering och arbetsmarknad. The Department of Economic History, University of Gothenburg; Gothenburg.

Dahmén, E., 1950: Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella utvecklingen 1919-1939. Industriens Utredningsinstitut; Stockholm.

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320). 

Erixon, L., 1987: Profitability in Swedish Manufacturing: Trends and Explanations. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.

Gårdlund, T., 1947: Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830-1913. Svenska Bankföreningen; Stockholm.

Holmquist, S., 2003: Kapitalbildning i svensk industri 1870-1930. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Johansson, M., 1985: Svensk industri 1930-1950: Produktion, produktivitet, sysselsättning. Studentlitteratur; Lund.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Järv, J., 1961: “Uppskattningen av den egentliga industrins realkapitalvolym 1946-1957: Brandförsäkringsvärden som mått på realkapitalets volymutveckling” in Produktivitet och räntabilitet: Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv (Lundberg, E.). SNS; Stockholm.

Jörberg, L., 1961: Growth and fluctuations of Swedish industry 1869-1912: Studies in the process of industrialisation. Almqvist & Wiksell, Institute of Economic history; Lund university.

Jörberg, L., 1972: A History of Prices in Sweden 1732-1914, Vol. One and Two. GWK Gleerup; Lund.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Ljungberg, J., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 9, Deflatorer för industriproduktionen 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Lundberg, E., 1961: Produktivitet och räntabilitet: Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv. SNS; Stockholm.

Schön, L., 1979: Från hantverk till fabriksindustri: Svensk textiltillverkning 1820-1870.  Arkiv; Lund.

Schön, L., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 2, Industri och Hantverk 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Åberg, Y., 1969: Produktion och produktivitet i Sverige 1861-1965. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

 

Huvudsida